รายวิชาของหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์

วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม เช่น วัสดุโครงสร้าง วัสดุพื้นผิวภายในและภายนอกอาคาร ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งภูมิทัศน์ เช่น น้ำพุ น้ำตก วัสดุทดแทน ไม้และหิน มีแนวคิดสร้างสรรค์ในการเลือกใช้วัสดุต่างๆ ให้กลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ

Construction materials and equipment used in landscape architecture such as structural materials, paving materials used inside and outside of buildings, etc.; materials and devices used in landscape
decoration such as fountains, waterfalls, alternative materials instead of woods and stones; creative thinking of material selections that are in harmony with environments.

Course Description

ศึกษาหลักการบริหาร ผู้ประกอบธุรกิจ และการจัดการทางธุรกิจ มาประยุกต์ใช้ในงานภูมิทัศน์ ในด้านการบริหารจัดการ การตลาด การผลิต การเงินและบัญชี การเขียนเอกสาร และรายงาน เพื่อประโยชน์ในการวางแผน ควบคุม ตัดสินใจขององค์กร

Applications of business administration and management to landscaping in terms of management, marketing, production, finance and accounting; document and report writing for the benefits of organizations' planning, controlling, and decision making.

Course Description

ความหมาย ความสำคัญของภูมิทัศน์และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง แนวคิด รูปแบบ วิธีการก่อสร้างงานภูมิทัศน์ที่มีลักษณะเฉพาะของการพัฒนาแนวคิด และ เทคโนโลยีที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ การพัฒนาทางสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง การศึกษาจากตัวอย่างงานภูมิทัศน์นอกสถานที่ และกรณีศึกษา

Definition and importance of the concept and Styles of landscape and innovations, related to landscape features, and developing concept with modern and suitable technology for construction methodology. The development and technology of site location, architecture,
landscape architecture and engineering related. The case studies of landscape such as outdoor garden structures, vertical gardens, water gardens, parks, or in special areas such as wetlands, historic stadium, etc.

Course Description

ประยุกต์ใช้หลักการออกแบบวางผังพืชพรรณ ศึกษาลักษณะ และเลือกใช้วัสดุพืชพรรณในการออกแบบ ประโยชน์ใช้สอยและสุนทรียภาพของพืช รูปทรงพืช การเขียนผังพืชพรรณ และบัญชีพืชพันธุ์ในโครงการภูมิทัศน์เคหสถาน อาคารสาธารณะ สวนประเภทต่างๆ และสวนสาธารณะชุมชน
รวมถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวางผัง การออกแบบ และการจัดสร้างงานภูมิทัศน์

Applies of planting design fundamentals, study of characteristics and plant material selections of design, functional and aesthetic uses of plants, plant forms, planting plan and plant lists for landscaping in residential landscape, public buildings,
gardens and neighborhood parks. Including laws related to site design, planning and landscape construction