รายวิชาของหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์

วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานภูมิสถาปัตยกรรม เช่น วัสดุโครงสร้าง วัสดุพื้นผิวภายในและภายนอกอาคาร ฯลฯ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งภูมิทัศน์ เช่น น้ำพุ น้ำตก วัสดุทดแทน ไม้และหิน มีแนวคิดสร้างสรรค์ในการเลือกใช้วัสดุต่างๆ ให้กลมกลืนกับสภาพธรรมชาติ

Construction materials and equipment used in landscape architecture such as structural materials, paving materials used inside and outside of buildings, etc.; materials and devices used in landscape
decoration such as fountains, waterfalls, alternative materials instead of woods and stones; creative thinking of material selections that are in harmony with environments.

Course Description

ศึกษาหลักการบริหาร ผู้ประกอบธุรกิจ และการจัดการทางธุรกิจ มาประยุกต์ใช้ในงานภูมิทัศน์ ในด้านการบริหารจัดการ การตลาด การผลิต การเงินและบัญชี การเขียนเอกสาร และรายงาน เพื่อประโยชน์ในการวางแผน ควบคุม ตัดสินใจขององค์กร

Applications of business administration and management to landscaping in terms of management, marketing, production, finance and accounting; document and report writing for the benefits of organizations' planning, controlling, and decision making.