รายวิชาของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร

Course Description

เรียนรู้หลักการพื้นฐานของกลศาสตร์ภาคสถิตยศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในงานโครงสร้างด้านสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรมและงานภูมิทัศน์ กฎของนิวตัน หลักการสมดุล ระบบแรง หน่วยของการวัด การเขียนผังวัตถุอิสระ การวิเคราะห์เสถียรภาพและความเป็นอิสระของโครงสร้าง เรียนรู้โครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์แรงภาระ การวิเคราะห์แรงปฏิกิริยาที่
กระทำต่อโครงสร้าง การวิเคราะห์กำลังของวัสดุ หน่วยแรงที่เกิดขึ้นในโครงสร้างเนื่องมาจากแรงกระทำ การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของโครงสร้างเนื่องมาจากแรงกระทำ ตลอดจนเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะโครงสร้างต่างๆ และพื้นฐานการออกแบบโครงสร้าง

Introduction to static mechanics and application on architecture, landscape architecture, and landscaping structures based on Newton's law, equilibrium, force system, measure unit, free body diagram, stability and determinant analysis; basic analysis of structures
including load and reaction analysis, and calculate forces react to the structures; Analysis of strength of materials, unit forces in the structures, and structural deformation and deflection; studying in structural type classification and a basis for structural design.

Course Description

แนะนำระบบโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างทั้งในอดีตและปัจจุบัน ศึกษาแนวความคิดในการ ออกแบบอาคารและการเลือกใช้โครงสร้างในงานสถาปัตยกรรมและงานภูมิสถาปัตยกรรม การออกแบบระบบโครงสร้างของอาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง อาคารช่วงยาว อาคารที่มีความซับซ้อน ระบบฐานรากอาคาร โครงสร้างเส้นทางการขนส่ง โครงสร้างงานดิน และโครงสร้างที่มีลักษณะพิเศษ อื่นๆ เรียนรู้ถึงหลักการการออกแบบโครงสร้างอาคารที่รับแรงด้านข้างและแรงแผ่นดินไหว

Introduction to structural system of the building in the past and present. Study in concept of building and structures design in architecture and landscape, structural system design of the large building, tall building, long span building, complex building, foundations, pavement and transportation structures, earth structures, and special structures. Learning in principle for structural design of lateral-force and earthquake resistant buildings