Course Description

เรียนรู้หลักการพื้นฐานของกลศาสตร์ภาคสถิตยศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในงานโครงสร้างด้านสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรมและงานภูมิทัศน์ กฎของนิวตัน หลักการสมดุล ระบบแรง หน่วยของการวัด การเขียนผังวัตถุอิสระ การวิเคราะห์เสถียรภาพและความเป็นอิสระของโครงสร้าง เรียนรู้โครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์แรงภาระ การวิเคราะห์แรงปฏิกิริยาที่
กระทำต่อโครงสร้าง การวิเคราะห์กำลังของวัสดุ หน่วยแรงที่เกิดขึ้นในโครงสร้างเนื่องมาจากแรงกระทำ การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของโครงสร้างเนื่องมาจากแรงกระทำ ตลอดจนเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะโครงสร้างต่างๆ และพื้นฐานการออกแบบโครงสร้าง

Introduction to static mechanics and application on architecture, landscape architecture, and landscaping structures based on Newton's law, equilibrium, force system, measure unit, free body diagram, stability and determinant analysis; basic analysis of structures
including load and reaction analysis, and calculate forces react to the structures; Analysis of strength of materials, unit forces in the structures, and structural deformation and deflection; studying in structural type classification and a basis for structural design.